Ταυτότητα Ιστότοπου

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΠΟΥΣΔΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ: 073559390 – ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 28038612000

ΤΙΤΛΟΣ ιστοσελίδας: www.energy942.gr

ΕΔΡΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπαθανάση 1 , Αγρίνιο, ΤΚ 30100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2641027650

E-MAIL: info@energy942.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Μπουσδούνης Αθανάσιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Μπουσδούνης Αθανάσιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Μπουσδούνης Ευθύμιος
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ domain: Μπουσδούνης Αθανάσιος
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μπουσδούνης Ευθύμιος

 

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η εταιρεία «Μπουσδούνης Αθανάσιος» ως δικαιούχος του ισοτόπου «enegy942.gr» (εφεξής «energy942.gr» ), δηλώνει ότι είναι συμμορφωμένη με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες, για άλλους θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Παράνομο περιεχόμενο, κατά την έννοια της Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Ο «energy942.gr» σεβόμενο την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον ανταγωνισμό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η υποβολή κακόπιστων αναγγελιών και άλλων μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς, αφετέρου δε να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Ο «energy942.gr» κατά την τήρηση της Σύσταση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή και να διαγράφει αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες ή να λαμβάνει την άδειά τους στο πλαίσιο των προνοητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που εκτίθενται στη Σύσταση. Ο «energy942.gr» δικαιούται να αναμορφώνει την παρούσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις ή τα ληφθέντα από την πολιτεία νομοθετικά μέτρα.


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Ακούστε μας ζωντανά